தமிழ்முரசம் வானொலியின் அடுத்த பாய்ச்சலாக

காணொளி நேரலை

நேரலை நேரங்கள்

மத்திய ஐரோப்பிய நேரம் (CET/UTC+1)

ஞாயிறு - Sunday

11.00 - 14.00

திங்கள் - Monday

19.00 - 22.00

செவ்வாய் - Tuesday

19.00 - 00.00

வியாழன் - Thursday

19.00 - 00.00

Ⓒ 2024 தமிழ்முரசம், உருவாக்கம், பராமரிப்பு வே.த.சிறி